Mae'r rhestr gyfredol o wrandawiadau camymddygiad cyhoeddus sydd yn yr arfaeth ar gael isod. Edrychwch ar y dyddiadau, lawrlwythwch fanylion y gwrandawiad a defnyddiwch ein ffurflen archebu ar-lein isod i wneud cais am fod yn bresennol.

Hysbysiad o wrandawiad camymddwyn preifat – 22 i 24 Mawrth

Bydd un o Arolygyddion presennol Heddlu De Cymru yn wynebu honiadau o dorri Safonau Ymddygiad Proffesiynol, yn benodol Gonestrwydd ac Uniondeb, Dyletswyddau a Chyfrifoldebau ac Ymddygiad Annheilwng, mewn gwrandawiad camymddwyn fydd yn dechrau ar 22 Mawrth.

Cynhelir yr achos yn breifat am fod y cadeirydd sydd â chymhwyster cyfreithiol wedi penderfynu y bydd y gwrandawiad yn cynnwys materion yn ymwneud â bywyd preifat a bywyd teuluol y swyddog, gwybodaeth feddygol a materion eraill sy'n dod o dan Reoliad 32 o Reoliadau (Ymddygiad) yr Heddlu 2021.

Honnir bod y swyddog, rywbryd rhwng 2017 a 2019, wedi methu ag ymchwilio i gŵyn a wnaed yn erbyn Heddlu De Cymru ac wedi cymryd camau i ddod â'r mater i ben heb gynnal ymchwiliad cymesur.

Aseswyd bod y materion honedig, yn unigol neu gyda'i gilydd, yn gyfystyr â chamymddwyn difrifol, ac maent mor ddifrifol y gellid cyfiawnhau diswyddo'r swyddog petai'n cael ei brofi'n euog o'r honiadau neu'n cyfaddef i'r honiadau.

Caiff canlyniad y gwrandawiad ei gyhoeddi maes o law.


Sut i wneud cais am fod yn bresennol

Gwnewch nodyn o'r gwrandawiad yr hoffech fynd iddo, yna cliciwch ar 'Dechrau’ isod i lenwi’n ffurflen gais ar-lein syml.

Gall aelodau'r cyhoedd archebu lle ar gyfer unrhyw ddiwrnod mewn gwrandawiad ynghyd â'r diwrnod canlynol (os yw'r gwrandawiad yn fwy nag un diwrnod). Os hoffech archebu mwy na dau ddiwrnod, mae angen ichi wneud cais ar-lein eto.

Amser llenwi ar gyfartaledd: pum munud


Dechrau