Os ydych wedi dioddef trosedd sydd wedi eich anafu neu wedi difrodi eich eiddo, gallwch wneud cais am ddigollediad. Yn dibynnu ar y drosedd, mae dwy ffordd y gallwch wneud cais. Cofiwch nad yw pob cais yn llwyddiannus.

Cynllun digolledu am anafiadau troseddol

Os ydych wedi dioddef anaf corfforol neu feddyliol oherwydd trosedd dreisgar gallwch wneud cais am ddigollediad o dan gynllun digolledu am anafiadau troseddol llywodraeth y DU. Gellir dyfarnu’r math hwn o ddigollediad os yw’r troseddwr wedi’i ddal neu beidio.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth a gwneud cais ar-lein.

Digollediad a ddyfernir gan y llys

Os caiff troseddwr ei euogfarnu am drosedd yn eich erbyn, efallai y bydd y llys yn gorchymyn iddo ef neu hi eich digolledu. Gallai hyn fod am nifer o resymau, megis:

  • anaf personol
  • poen a dioddefaint
  • colledion oherwydd lladrad neu ddifrod i eiddo
  • colledion oherwydd twyll
  • colledion oherwydd amser o’r gwaith
  • costau meddygol
  • costau teithio

I gael rhagor o wybodaeth am ddigollediad a ddyfernir gan lys, cysylltwch â’r swyddog sydd yng ngofal eich achos. Bydd yn rhoi mwy o wybodaeth i chi ac yn gwneud y cais ar eich rhan.

Byddwn yn cyflwyno eich gwybodaeth i Wasanaeth Erlyn y Goron a fydd wedyn yn gwneud y cais yn y llys.