Mae sgwteri trydan (sydd hefyd yn cael eu galw’n e-sgwteri) yn dod dan y categori "cludwyr wedi'u pweru". Mae hyn hefyd yn cynnwys amryw o ddyfeisiau cludo personol eraill sy'n cael eu pweru gan fodur.

Mae "cludwyr wedi'u pweru" yn dod o fewn y diffiniad cyfreithiol o gerbyd modur dan Ddeddf Traffig Ffyrdd 1988. Gan hynny, mae'r rheolau sy'n gymwys i gerbydau modur hefyd yn gymwys i e-sgwteri.

Gan eu bod yn gerbydau modur, mae’n rhaid iddyn nhw gydymffurfio â gwahanol ddarnau o’r ddeddfwriaeth traffig ffyrdd, gan gynnwys, ymysg eraill:

  • gyrru gyda thrwydded
  • gyrru/reidio gydag yswiriant
  • gyrru/reidio heblaw ar ffordd
  • angen eu trethu

Ar hyn o bryd, does dim modd codi yswiriant priodol ar gyfer e-sgwteri preifat, sy'n golygu ei bod yn anghyfreithlon eu defnyddio ar y ffordd neu mewn mannau cyhoeddus.

Treialon e-sgwteri ar rent

Mae treialon e-sgwteri ar rent yn cael eu cynnal yn y Deyrnas Unedig. Rhaid i unrhyw un sy'n defnyddio e-sgwter wedi’i rentu ar ffordd gyhoeddus neu fan cyhoeddus arall gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth traffig ffyrdd berthnasol neu mae’n wynebu erlyniad posibl.

Defnyddio e-sgwter yn gyfreithlon

Mae'n gyfreithlon defnyddio e-sgwter ar dir preifat gyda chaniatâd y tirfeddiannwr

Mewn ardaloedd lle mae cynllun rhentu yn cael ei dreialu, mae’n gyfreithlon i ddefnyddio sgwter y cynllun ar ffordd gyhoeddus neu lôn feiciau.

Gorfodi’n

Cyn ac yn ystod y treial, bydd y gwaith gorfodi’n canolbwyntio ar e-sgwteri preifat. Caiff y camau mwyaf priodol ar gyfer yr amgylchiadau eu cymryd, gan gynnwys:

  • Hysbysiad Cosb Benodedig am fod heb yswiriant, gyda dirwy o £300 a chwe phwynt cosb
  • Hysbysiad Cosb Benodedig am fod heb drwydded yrru, hyd at £100 o ddirwy a thri i chwech o bwyntiau cosb

Ymddygiad y reidiwr

Bydd yr heddlu hefyd yn cymryd camau yn erbyn ymddygiad y reidiwr, boed yn breifat neu ar rent. Gallai’r troseddau gynnwys:

  • reidio ar y droedffordd: Hysbysiad Cosb Benodedig a dirwy bosibl o £50
  • defnyddio ffôn symudol: £100 a chwe phwynt cosb
  • reidio drwy oleuadau coch: Hysbysiad Cosb Benodedig, dirwy o £100 a phwyntiau cosb posibl
  • troseddau yfed a gyrru: fel wrth yrru ceir; dirwy sy’n cael ei gosod gan y llys, gwaharddiad gyrru a charchar o bosibl

Os ydych yn defnyddio e-sgwter yn gyhoeddus mewn modd gwrthgymdeithasol, efallai y caiff eich e-sgwter ei atafaelu o dan adran 59 Deddf Diwygio'r Heddlu.

Byddem bob amser yn argymell gwisgo dull diogelu, fel helmed, wrth reidio'r cerbydau hyn, a chadw at y terfyn cyflymder.