Os oes rhywun mewn perygl

Os ydych chi neu rywun yr ydych yn ei adnabod yn dioddef camdriniaeth gallwch roi gwybod i ni am hyn, naill ai drwy ffonio 101 neu ar-lein. Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun ar 18001 101.

Os oes perygl i ddiogelwch rhywun ar y pryd, ffoniwch 999. Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun ar 18000 neu tecstiwch ni ar 999 os ydych wedi cofrestru ymlaen llaw gyda’r gwasanaeth SMS brys.

Mae’r cynllun hwn yn rhoi’r hawl i unrhyw aelod o’r cyhoedd ofyn i’r heddlu a allai ei bartner/phartner beri risg iddynt. Fe’i gelwir yn aml yn ‘Gyfraith Clare’ ar ôl yr achos tirnod a arweiniodd at sefydlu’r cynllun.

Mae’r cynllun hwn hefyd yn caniatáu i aelodau’r cyhoedd wneud ymholiadau am bartner i ffrind agos neu aelod o’r teulu.

Nid ffurflen ar gyfer riportio cam-drin domestig yw hon. Os ydych am wneud hynny, riportiwch drosedd

Sylwer: Nid yw’r Cynllun Datgelu Trais Domestig yn disodli gwiriadau’r Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB), ceisiadau gwrthrych am wybodaeth neu geisiadau rhyddid gwybodaeth (FOI) a’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd newydd. 

Offeryn cyngor

Yn ôl

Rydych chi ar Cam 1 o uchafswm o 1

Rydych wedi cwblhau 0%

Yes

Rheolaethau chwilio lleoliad

Rydym yn gofyn am hyn fel y gallwn wneud yn siŵr bod eich cais yn cyrraedd yr heddlu cywir

neu

Mae’r lefel chwyddo yn ddigonol

A yw'r lleoliad hwn yn gywir?