Sylwch: Os gwnaethoch chi gyflwyno adroddiad digwyddiad traffig ffyrdd ar y wefan hon, byddwch yn gallu lawrlwytho copi o'ch adroddiad. Adroddiad gwrthdrawiad yw'r adroddiad hwnnw. Yna gallwch anfon yr adroddiad at eich cwmni yswiriant neu’ch cyfreithiwr. Fydd dim angen ichi wneud cais ar wahân am adroddiad gwrthdrawiad.

Os ydych yn gyfreithiwr neu'n asiant yswiriant, gallwch wneud cais ar ran eich cleient am gopi o unrhyw adroddiadau am  wrthdrawiadau sydd wedi'u llunio gan yr heddlu neu’n cael eu cadw gan yr heddlu.

Os ydych yn cynrychioli eich hun mewn achos sifil, gallwch chithau hefyd wneud cais.

Dim ond ar ôl i’r achos gael ei gau y gall adroddiadau gael eu rhyddhau.

Gallwch ofyn hefyd am gyfweliad gyda'r swyddog heddlu a fu’n ymdrin â'r gwrthdrawiad traffig ffyrdd, cyn belled â bod ymchwiliad iddo wedi bod.

Does dim adroddiad yn cael ei lunio ar y canlynol:

 • difrod yn unig
 • mân anafiadau
 • methu stopio ar ôl gwrthdrawiad mewn maes parcio
 • methu stopio pan fo’r rhif cofrestru’n anhysbys
 • lluniau CCTV – cysylltwch â gweithredwr y CCTV

Dim ond i'r partïon canlynol y byddwn yn datgelu gwybodaeth:

 • partïon sy’n rhan o’r digwyddiad neu eu cynrychiolydd achrededig sy’n ymwneud ag achos sifil neu’n ystyried achos sifil
 • cwmnïau yswiriant, undebau llafur neu gymdeithasau cyfeillgar sy'n gweithredu ar ran parti sy’n rhan o’r digwyddiad

Manylion a all gael eu rhyddhau

Yn unol â gofynion Adran 170 o Ddeddf Traffig Ffyrdd 1988:

 • dyddiad a lleoliad y gwrthdrawiad
 • enwau a chyfeiriadau'r gyrwyr a'r perchnogion
 • gwneuthuriad, model a rhif cofrestru cerbydau
 • manylion achosion llys sydd yn yr arfaeth

Gall gwybodaeth ychwanegol gynnwys y canlynol:

 • enwau a chyfeiriadau pobl sy’n rhan o’r digwyddiad
 • manylion pobl  a anafwyd (os yw’n gymwys)
 • rhestr o dystion (os oes un ar gael ac os rhoddwyd cydsyniad i’w rhyddhau)
 • datganiadau tystion (os oes rhai ar gael ac os rhoddwyd cydsyniad i'w rhyddhau)
 • ffotograffau (os oes rhai ar gael)

Sut i wneud cais

Llenwch y ffurflen isod a'i hanfon gyda siec i'r cyfeiriad ar y ffurflen.

Os oes gennych ymholiadau, anfonwch neges ebost.

Costau

Am ffi o £35.80 nad oes modd ei had-dalu, byddwn yn chwilio System Rheoli Cofnodion Heddlu De Cymru i ganfod unrhyw wybodaeth sydd ar gael ac a all gael ei rhyddhau. Bydd hyn yn talu cost anfon manylion trydydd partïon atoch os canfyddir hwy.

Dywedwn wrthych am gostau adroddiadau manylach a allai fod wedi’u canfod ar ôl i'r chwiliad gael ei wneud.

Lawrlwytho